טליה אסף/ ינואר 1, 2019/ בלוג

המירוץ למשכנתא- הצד הבירוקרטי

הליך קבלת המשכנתא הנו הליך בירוקרטי רבוי "טופסולוגיה". אפשר לבחור לזחול בו (ולקחת סיכון של איחור בתשלום ואף הפרת החוזה בשל כך), או לשנס מותניים בכדי לצלוח את המירוץ, כשהמשכנתא אושרה לכם והכספים הועברו לידי המוכר בהתאם למועדים שנקבעו בהסכם

 

אם בחרתם לרוץ- להלן רשימת המסמכים (השכיחים ביותר) שתדרשו להמציא, והפעולות (השכיחות ביותר) שתצטרכו לבצע לצורך קבלת המשכנתא ו"זכייה" במירוץיובהר כי רשימת המסמכים והפעולות להלן אינה ממצה, היא משתנה ומתעדכנת בהתאם לעסקה הספציפית, לבנק למשכנתאות ולשינויים שבדין (ובסוף, הבנק יכול לדרוש כל מסמך ו/או פעולה שירצה).

 

 המצאת מסמכים ראשוניים לצורך פתיחת תיק משכנתא:

 • תעודות זהות (עם ספח)
 • 3 תלושי שכר אחרונים / שומת מס אחרונה ודו"ח שוטף של רו"ח (לעצמאים)
 • תדפיס חשבון עובר ושב של שלושת החודשים האחרונים.
 • הסכם מכר כולל נסח רישום (טאבו) ו/או אישור זכויות ממנהל מקרקעי ישראל ו/או מחברה משכנת (ככל והזכויות לא רשומות בפנקסי המקרקעין) וצילום שיק בנקאי בעבור התשלום הראשון.    

המצאת מסמכים נוספים הקשורים בכם וביצוע פעולות נוספות:

 • יפוי כוח נוטרניוני- לחתימה בפני נוטריון
 • תצהיר בעלות על דירה יחידה (ככל וכך)- לחתימה ואימות עורך דין.
 • טופס מש"ח- הצהרה מקוצרת ומלאה שדווחה לרשות המסים לגבי מס הרכישה, אישור תשלום מס רכישה, ובהמשך- אישור לטאבו (אישור סופי, מופנה לרשם המקרקעין).
 • הזמנת שמאי, שיבקר בנכס פיסית לצורך בדיקת המצב המשפטי והתכנוני של הנכס ומתן הערכת שווי, לפיה יקבע גובה המשכנתא המאושרת. לרוב יבקש השמאי לקבל את הסכם המכר על נספחיו, טופס ארנונה ואת מסמכי הבית המשותף (ויפנה עצמאית למסמכי תיק הבניין).
 • רכישת ביטוח חיים וביטוח מבנה.
 • השלמת מסמכים דוגמת אישור רישום משכון ודוחות עיון מרשם המשכונות, נסחים מעודכנים לאחר רישום הערת אזהרה לטובת הבנק, אישורי מסים ועוד.

המצאת מסמכים הקשורים במוכר:

 • כתב התחייבות, אישור תשלום על חשבון מחיר הדירה/אישור על קבלת הון עצמי, הוראה להעברת הכספים לצד ג' (לחשבון המוכר ו/או הנאמן), בקשה לרישום הערת אזהרה (לטובת הבנק הממשכן), לחילופין הודעות משכון ו/או הסכם משכון וטופס שעבוד דירתי (לרוב כשהזכויות לא רשומות בלשכת רישום המקרקעין). 
 • תעודת זהות המוכרים (העתק כולל ספח פתוח)- העתק נאמן למקור
 • אסמכתא לחשבון הבנק של המוכרים
 • נסח ו/או אישור זכויות נקי לאחר ביטול/גרירת משכנתא שהיתה למוכר ודוחות עיון מרשם המשכונות המעידים על ביטול המשכון.
 • אישור ניהול חשבון נאמנות וצילום ת.ז. נאמן ככל ונדרש יהיה להפקיד כספים בנאמנות
 • טופס מש"ח- הצהרה מקוצרת ומלאה שדווחה לרשות המסים לגבי מס השבח, אישור תשלום מס שבח, ובהמשך- אישור לטאבו (אישור סופי, מופנה לרשם המקרקעין).
 • אישור שהנכס פנוי (לרוב, ככל וקיים הסכם שכירות המסתיים לאחר מסירת החזקה הקבועה בהסכם המכר, וככל שהיה מושכר בעת ביקור שמאי).
 • הסכמת בן/בת זוג (ככל שהמוכר הוא בעל הזכויות היחיד ויש לו בן/בת זוג).

האמור מובא כמידע כללי בלבד. אין להסתמך עליו ו/או לראות בו משום ייעוץ מכל מין וסוג שהוא ו/או תחליף לייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או פרטני ו/או אחר.

Share this Post