Tag Archives: משכנתא

המירוץ למשכנתא- הצד הבירוקרטי

המירוץ למשכנתא- הצד הבירוקרטי

הליך קבלת המשכנתא הנו הליך בירוקרטי רבוי "טופסולוגיה". אפשר לבחור לזחול בו (ולקחת סיכון של איחור בתשלום ואף הפרת החוזה בשל כך), או לשנס מותניים בכדי לצלוח את המירוץ, כשהמשכנתא אושרה לכם והכספים הועברו לידי המוכר בהתאם למועדים שנקבעו בהסכם.
אם בחרתם לרוץ- להלן רשימת המסמכים (השכיחים ביותר) שתדרשו להמציא, והפעולות (השכיחות ביותר) שתצטרכו לבצע לצורך קבלת המשכנתא ו"זכייה" במירוץ.